Intresseförenings årsmöte 2024

Kallelse/Dagordning till Hovenäsets Intresseförenings årsmöte 2024

Lördag den 27/7 klockan 16:00 – 17:00 på Westboats Marina

Ärende

1 Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringspersoner för mötet.

2 Godkännande av kallelse till mötet

3 Fastställande av röstlängd och registrering av fullmakter

4 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning 

5 Föredragning av revisionsberättelse

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott/underskott och bilaga

8 Beslut om arvoden

9 Beslut om antalet styrelseledamöter

10 Val av, se bilaga:

  • Föreningens ordförande för en tid av 1 år
  • 3 ledamöter för en tid av 2 år
  • 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
  • 2 revisorer för en tid av 1 år
  • Revisorssuppleant för en tid av 1 år

11 Motioner och förslag

12 Fastställande av medlemsavgift

13 Beslut om budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

Se alla dokument på Intresseföreningen > Årsmöten