Info

Hovenäsets kapell

Info

Klicka på bilderna för att se dem större.

Info

Kapellet strax efter invigningen 1954

Både kapellets tak och väggar är beklädda med skiffer

Inne i kapellet hänger en modell av det danska skolskeppet ”Lilla Dan” från Svendborg, en tvåmastad toppsegelskonert.

Biskop Bo Giertz inviger Hovenäsets kapell den 22 september 1954

Kyrkoherde Malin Hammarström vid gudstjänsten 3 april 2022 då Hovenäsets kapell togs ur bruk

Hovenäsets kapell ägs av samhällets invånare. Det har nämligen kommit till tack vare ett idogt arbete av samhällets kvinnor på 30- och 40-talen. Genom att sticka och sy alster som såldes kunde man till stor del finansiera byggnaden och klockstapeln.

Hovenäsets invånare hade lång väg till Askums kyrka. Därför hölls gudstjänster i Hovenäsets skola. Dåvarande komministern i Askums församling, Helge Lundbom, var troligen den som tog initiativet till att att man skulle bygga en gudstjänstlokal i Hovenäset. En annan viktig person för kapellets tillkomst var dåvarande kyrkoherden Gunnar Cervin. Planerna för ett kapell inleddes redan 1919 och 1924 sattes en klockstapel upp på berget ovanför den blivande kyrkotomten. I en kopia av Stadgar för Näsets kapellstiftelse , daterat den 6 augusti 1933 framgår det att stiftelsens ändamål var att förvärva tomterna 147 och 148 för att uppföra en gudstjänstlokal som stiftelsen skulle äga och förvalta tillsammans med klockstapeln i Hovenäset. Stiftelsen skulle även i övrigt tjäna det kyrkliga livet för de boende i Näsets samhälle. Vidare står det i stadgarna att kapellstiftelsen ska ha sitt säte i Hovenäset. Den ska verka under Svenska kyrkans diakonistyrelse som äger att vaka över att stiftelsens stadgar upprätthålls.
En viktig del av finansieringen var att man 1919 bildade en kyrklig syförening som bland andra Alvilda Olsson var med och startade. De allra flesta husmödrarna på Näset satt hemma i stugorna och stickade, sydde kläder och vävde mattor och liknande. Dessa alster såldes sedan på auktioner som arrangerades i samhället och på så vis drog man in pengar till kapellet. Dessutom erbjöds de boende i området att bidra till stiftelsens verksamhet med 2 kronor per person. Allt detta tog tid och dessutom kom andra världskriget emellan. Det är alltså de boende i Hovenäset som själva till största delen har finansierat kapellet och klockstapeln.
Kapellet var inte färdigställt förrän i april 1954 och hade då kostat 90.000 kronor att bygga. Den 22 september det året invigdes kapellet av den dåvarande biskopen Bo Giertz.
Både tak och fasader är beklädda med skiffer. Predikstolen och altartavlan kommer från Askums gamla kyrka, som revs 1885. Arkitekt för kapellbyggnaden var Axel Forssén. Klockstapeln var till att börja med avsedd att placeras på Vägga kyrkogård. Den uppfördes 1924 på sin nuvarande plats till en kostnad av 1.696 kronor. Askums kommun bidrog med 1.400 kronor. Klockan, som väger 300 kg, kostade 1.350 kronor och betalades av insamlade medel. Den är tillverkad av Bergholtz i Stockholm. Klockstapeln invigdes den 9 augusti 1924. Fram till i mars 1961 drogs den för hand för att därefter bli elektrifierad till en kostnad av 3.126 kronor som skänkts av Hovenäsets kyrkliga syförening.
Läs den detaljerade beskrivningen av kapellets tillkomst i en artikel av Erland Öster. Så här beskriver han läget 1945:

”Kvinnorna tar över. Nu blir det fart, efter ett år har stiftelsen 116 medlemmar. Inga Börjesson (Bohlin) bjuder hem alla intresserade till att bilda en kyrklig syförening. Efter en kort tid är 80 kvinnor medlemmar, mer än varannan kvinna på Hovenäset är medlem i syföreningen. Det sys och broderas, det lottas ut, det auktioneras. En vävstol sätts upp i Albans vedbod, det vävs mattor och det inbjuds till försäljningar. Komministern i Askum, Helge Lundbom besöker varje hushåll på Hovenäset och ber om pengar. Det finns de som låser dörren när de ser prästen komma, men han ger sig inte, han kommer tillbaka. 6000 kr samlar han in. Nu finns det 41.589 kr och 15 öre i kassan”.

År 1989 genomfördes en renovering av klockstapeln.
Vid 25-årsjubileet 1979 spelade kantor Malto Hagström på den nya orgel som installerats. Den hade finansierats genom att 20.000 kronor togs av de 100.000 kronor som dåvarande komministern i Askum, Helge Lindbom donerat.
1998 ansåg Länsstyrelsen att kapellets verksamhet inte kunde ha status av stiftelse, men inga åtgärder vidtogs av stiftelsens styrelse.
2007  ville Kungshamns pastorat, på grund av bristande ekonomisk redovisning,  överföra kapellet till en annan ägandeform.
Bristerna rättades så småningom till och kapellet kunde drivas vidare som ideell förening. I april 2007 ändrades namnet till Föreningen Hovenäsets kapell och något omarbetade stadgar antogs då bland annat rekommendationen att tre av styrelsemedlemmarna skulle vara bosatta i Hovenäset tillkom. Stadgarna reviderades 2009 då namnet ändrades till Hovenäsets kapellförening.
Om föreningen upphör så så ska kapellet enligt § 9 i stadgan övergå till Hovenäsborna:

”Därest föreningen i en framtid skulle upplösas, tillfaller dess egendom Hovenäsborna, att av desamma användas för ett med föreningens ursprungliga ändamål närliggande syfte inom Hovenäsets samhälle”.

Vid Kapellföreningens årsmöte 2018-08-07 antogs nya stadgar och en helt ny styrelse utsågs.

Söndagen den 3 april 2022 hölls den sista gudstjänsten i Hovenäsets kapells vigda kyrkorum. Kapellet togs ur bruk och pastoratets avgörande inflytande över användningen av kapellet upphörde.

Intresserade kan bli medlemmar i Hovenäsets kapellförening genom att sätta in 100:-/person och år på bg 896-3647 samt ange namn, postadress och mailadress.

Info

Genom att ta kontakt med Kapellföreningen kan man få information om Kapellet och de aktiviteter som genomförs där.  Det är även möjligt att hyra kapellet för olika ändamål.


Källor

Intervju med Veikko Larsson, december 2013.
Våra kyrkor, sid 508.
Wikipedia
Ted Knapp, Längs kusten i Bohuslän, Warne förlag 2005, sid 182.
Horisonten, Nr 4, 2004
Horisonten, Nr 2, Årgång 15, 2007
Horisonten Nr 1, Årgång 16, 2008
Bohusläningen, flera artiklar, bl a 21/9, 1954.
Birgitta Linde. Privat fotoalbum.
Jan Olén. Tidningsklipp, privat fotoalbum
Översta, stora bilden: foto från Bohusläns museum
Olika versioner av stadga för Hovenäsets kapellförening