Nystart för Hovenäsets bildarkiv

Scan-140919-0007_kompHovenäsets bildarkiv bildades för ca tio år sedan som en del av Hovenäsets Intresseförening. Vid starten omfattade arkivet tre pärmar med bilder som lånats från Kungshamns Bildarkiv. Fram till sommaren 2014 hade ytterligare c:a 500 bilder från privatpersoner tillkommit, dels som digitalt lagrade bilder i arkivets dator dels som papperskopior i pärmar. Bilderna var tillgängliga för allmänheten under två dagar om året då de ställdes ut i Hovenäsets kapell.
På våren 2014 framfördes till Intresseföreningen önskemål om att arkivet skulle vara mer aktivt, att tillgängligheten skulle öka och att bilderna skulle vara sökbara på dator. På årsmötet utsågs jag som ny bildarkivansvarig. Styrelsen har därefter utsett ytterligare två personer, Bettan Börjesson och Bengt Palmgren, att tillsammans med mig utgöra en arbetsgrupp som ska se till att verksamheten moderniseras och synliggörs. Sedan dess har arkivet införskaffat en ny, avancerad scanner och ny extern hårddisk för backup samt uppdaterat och nyanskaffat ändamålsenliga programvaror till arkivets dator. Under hösten har ytterligare c:a 3000 scannade bilder införlivats i arkivet. Bilderna, som alla har hovenäsanknytning, har samlats in och donerats till Intresseföreningen av Astrid Vilhelmsson i Bratteby.
Bilderna från Kungshamns Bildarkiv jag nämnde i början har återlämnats till Kungshamn där Bibi Hallenberg nu scannar in dem. När det är klart ska bilderna i digital form återlämnas till Hovenäsets bildarkiv. Sammantaget har Hovenäsets bildarkiv 2014 i sin ägo c:a 4000 digitala bilder, som i datorn ligger i helt slumpmässig ordning och som är omöjliga att överblicka och svåra att söka bland. Bästa sättet att bringa ordning och skapa sökbarhet i denna bildskatt är att lägga upp dem i en databas. Styrelsen har därför beslutat köpa in det webbaserade databasprogrammet SOFIE som är etablerat sedan tjugo år tillbaka och framtaget för att katalogisera museiföremål, fornfynd och bildarkiv. Programmet används idag av bl.a. Smögens bildarkiv och av Bohusläns Museum. Programvaran har beställts och kommer att levereras under hösten 2014. Därefter vidtar arbetet att lägga in alla dessa bilder och framför allt lägga in tillgänglig och relevant information om varje bild i databasen. Detta är ett gigantiskt arbete som kommer att ta lång tid och som kräver att fler personer utöver arbetsgruppen engageras.
Därmed kommer vi fram till Intresseföreningens just nu viktigaste problem – nämligen att det saknas en lokal där bildarkivet kan förvara bilder och utrustning och där arbetsgruppen och övriga intresserade kan träffas och arbeta med bilderna. Lokalen bör vara tillräckligt stor för att 4-5 personer ska kunna arbeta samtidigt och ha hög säkerhet mot inbrott och brand. Den hittills bästa lösningen på lokalproblemet är att intresseföreningen får tillgång till det s.k. Spruthuset, beläget i svängen vid ångbåtsbryggan. En diskussion mellan kommunen och Intresseföreningen angående denna byggnad pågår.
Ett mer aktivt arbete med bildarkivet kommer sannolikt att resultera i fler besökare och en ökad inströmning av ”nya” gamla bilder, vilket också kräver mer resurser, inte minst ekonomiska. Arkivet behöver inom kort köpa in en skrivare och behovet av diverse förbrukningsmateriel förväntas öka. För att optimalt kunna utnyttja databasprogrammet SOFIE kan det visa sig lämpligt att en eller flera i arbetsgruppen går på kurs vilket kommer att kosta. Löpande tillkommer sedan en licenskostnad på 4700 SEK/år. Målsättningen är att arkivet ska sträva efter egen finansiering. Det kan förhoppningsvis åstadkommas genom intäkter från försäljning av pappersbilder, bidrag från kommunen, från stiftelser och fonder, samt att personer kan bli stödmedlemmar i bildarkivet. Skrivet av: Morgan Ceder