Med hänvisning till den pågående pandemin och den begränsning som finns för denna typ av arrangemang, dvs högst 50 personer, föreslår vi följande:

Då medlemskapet är personligt kan det finnas flera medlemmar i samma familj. För att så många som möjligt ska kunna delta i årsmötet ber vi er begränsa deltagandet i årsmötet till en familjemedlem. Då stadgarna tillåter att man är ombud för en medlem ber vi er skriva ut, fylla i och ta med den bifogade fullmakten så blir även eventuell hemmavarande delaktig i de beslut som fattas.

Vi ber er vänligen att i förväg anmäla ert deltagande på årsmötet. Detta sker via SMS till telefon 070-522 00 35 senast fredagen den 24 juli. Ange ”Årsmöte” + deltagarens namn.

Med vänlig hälsning
Bengt Arne Ljung, Ordförande i Kapellföreningens styrelse

Hej alla och varmt välkomna till Konstvandringen i Hovenäset som går av stapeln lördag, söndag 25 – 26 juli, kl.13 -17. Följ de neongröna pilarna genom vår vackra bygd och besök våra utomhusutställningar i fem trädgårdar. Tänk på att hålla Coronaavstånd.
VÄLKOMNA!
Bettan Börjesson

Finns det någon som kan låna ut små våtdräkter till två frusna simskolebarn denna vecka? Ålder 3 och 5 år.
Tel 0708799707
Lena Thorselius

Torsdagen bjöd på de allra bästa förutsättningarna för en bra städdag! 12 båtar gav sig ut och resultatet blev 70 säckar!
Idag finns ett reportage i Bohuslänningen som du kan se här nedan.
Tack alla som ställde upp och gjorde skärgården lite renare!
Lena Thorselius

Artikel i Bohusläningen 2020-07-17 (Svårt att läsa? Klicka här så blir det aningen bättre).

Imorgon, torsdag, är det stora städardagen!
Samling vid Spruthuset klockan 10.00.
Om du inte kan vara med imorgon kan du ändå plocka bort skräp när du är ute på en ö. Ha alltid en plastpåse i båten och anmäl på strandstädarkartan så hämtar kommunens båt när du anmält hämtbehov !
Lena Thorselius

Den 18 december 2019 svarade Sotenäs kommun i samarbete med Symbioscentrum på en förfrågan från ett norskt företag, Lighthouse Finance AS om en landbaserad anläggning för laxodling med en beräknad produktion på 100 000 ton/år. Detta skulle innebära en investering på 17-20 miljarder och ge mer än 2000 nya jobb. 

Det första första avtalet i form av en avsiktsförklaring mellan Lighthouse Finance AS och Sotenäs kommun undertecknades den 19 mars 2020. Se presskonferensen samma dag. I maj månad bildades bolaget Quality Salmon AB (“QS”) med säte i kommunen, som “moderbolag” i den företagspark som ska etableras. QS har redan nu kontor och anställd personal i samma hus som Symbioscentrum.
För närvarande pågår förhandlingar med berörda markägare. Markområdet är i dagsläget inte exakt definierat men antas sträcka sig från Hedins Bygghandel och norrut upp mot vattenverket.

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i cirkulära processer (kretsloppssystem) med minimal miljöpåverkan. Det blir överhuvud taget inga utsläpp till havet. Bassängerna kommer att rymma 3 – 4  miljoner m3 vatten. Förorenat vatten kommer att renas och återföras till processen. Färskvatten kommer att tillföras endast för att kompensera för avdunstningen från bassängerna.

På fabrikslokalernas tak, c:a 700 000 m2, kommer  Sveriges största solcellsanläggning med en effekt på 45 MW att byggas. Vid gynnsam väderlek blir företaget helt självförsörjande på el.  

Kärnverksamheten kommer att bedrivas i fem separata bolag; Laxuppfödning – Slakt, packning, frysning – Produktion från restflödet – Vattenrening och filtrering – Tillverkning av fiskfoder.

Restprodukter från processen används för att göra hund- och kattfoder, omega 3, kalium och diabetesmedicin.
Fiskfodret som behövs tillverkas av alger och insekter.

Förutom de ca 2000 personer som ska vara anställda i dessa bolag kommer det inom företagsparken att finnas ett antal  underentreprenörer med ytterligare anställda i  tvätteri för arbetskläder, pallfabrik, truckverkstad, personalrestauranger, teknik- och IT-företag, mm.

Ett logistikcentrum på 200 000 m2 kommer att byggas i anslutning till E6:an. Här kommer färdigvaror att lagras och lastas om för leverans till kunder runt om i världen. 

Man siktar på att detaljplan och miljötillstånd ska vara klara i början av 2021. Under 2022 och 2023 sker merparten av byggarbetet. Under 2024 sker uppstart och man beräknar att då tillverka 40 000 ton lax. Under 2025 ökas produktionen till 80 000 ton och under 2026 når man full produktion, 100 000 ton.

Se presentationen i kommunalfullmäktige den 11 juni 2020.

Läs hela informationstexten för mera detaljer.

Morgan Ceder

Här kommer lite info om projektet att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset.
Lång tid har gått sedan vi började ansöka om tillstånd. Till slut tog det stopp hos Länsstyrelsen som inte ger oss lov att bygga på grund av bestämmelserna om strandskydd.
Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening har nu beslutat att lägga ner projektet.
Det finns möjligheter att bada bastu på badplatsen Johannesvik. Se bifogad info om detta nedan.
Har ni frågor så ring mig på tel 0730429540
Lars Almqvist

Vi behöver ta hand om vårt Kapell på utsidan. Klippa gräs, sopa och ta bort växter i utekrukor.
Alla som vill och känner för det är välkomna den 11 Juli, 2020, kl 10.00 – 12.00

För Hovenäsets Kapellförening
Lucy Jonefjäll

Den 11 mars 2020 publicerade Sotenäs kommun en samrådshandling angående detaljplan för Stavsäng. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av cirka fem bostadsfastigheter med byggrätt för bostadshus samt komplementbyggnader som garage och sjöbodar. Planläggningen omfattar även gemensam tillfartsväg.
Huvuddragen i förslaget är att fastigheter med en minsta storlek av 800 kvm kan avstyckas från fastigheten Vägga 1:7 och bebyggas med villor. Planen möjliggör även standardhöjning av befintlig enskild väg samt förlängning av vägen fram till de planerade nya tomterna. Vägen avslutas med vändplan. Se bild nedan.
Så här ser delar av tidsplanen ut:

  • 4:e kvartalet 2020: Granskning av förslag till detaljplan
  • 1:a kvartalet 2021: Antagande av detaljplan
  • 1:a kvartalet 2021: Laga kraft

Läs mera på kommunens hemsida: https://www.sotenas.se/download/18.7c519171729b5081db11e35/1591882903632/Planbeskrivning.pdf

Bengt Palmgren

För andra året i rad städar vi vår skärgård. Torsdagen den 16:e juli är den stora städardagen. Vi behöver många händer för en renare skärgård. Dina händer behövs!
Samling utanför Spruthuset mellan 10.00-11.00 .
Anmäl dig gärna på sms till Lena Thorselius på 0708 799707 och tala om hur många ni är och om ni har tillgång till båt.
Läs om Ren Kust och Världen vackraste skärgård.

Tillsammans för världens vackraste skärgård!
Lena Thorselius