Västkustens frihamn

Gasthamn.1_kompMånga har upptäckt att det är gratis att ligga vid gästhamnen i Hovnäset. Här kan man ordna både vatten och el utan att det kostar något. Toaletter finns på gångavstånd. Soporna slänger man antagligen i någon privatpersons soptunna.
Egentligen är det ju inte så konstigt att man hittar den här möjligheten – den är ju utmärkt som gästhamn på sjökortet.
Framför kranen i hamnen vid bron ligger det ofta båtar trots att den platsen ska vara fri för upptagning och sjösättning.
Vi är säkert många som förundras över att det i stort sett ständigt pågår någon sjösättning av en båt eller sjöscoter vid rampen i Hovenäsets hamn. Man åker tydligen från när och fjärran för att använda rampen.

Gasthamn.2_kompGasthamn.3_kompProblemet är inte att dessa möjligheter används utan att kommunen inte sköter anläggningarna. Vi hörde ju på årsmötet att frågan om gästhamnarna befinner sig i ett politiskt vacuum där kommunens politiker inte kan bestämma sig om man ska fortsätta att driva hamnarna eller lägga ut dem på entreprenad. Personligen misstänker jag att man bland annat vill slippa kostnaderna för att anlägga tömningsstationer för båttoaletter. 2015 införs förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar. Se information från Transportstyrelsen.

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2001:13 står det så här:

”2 kap. Mottagningsanordningar
1 § Mottagningsanordningar för avfall skall finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.
2 § Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg är den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvarig för att mottagningsanordningar finns tillgängliga och uppfyller de krav som ställs, i övriga hamnar ansvarar fastighetsägaren för detta.

Gemensamma mottagningsanordningar för fritidsbåtshamnar
4 § Två eller fler fritidsbåtshamnar får ha gemensamma mottagningsanordningar om det inte orsakar olägenheter för de fritidsbåtar som har behov av att lämna avfall till dessa hamnar.

De gemensamma mottagningsanordningarna skall ha tillräcklig kapacitet för att motsvara behovet hos dem som nyttjar fritidsbåtshamnarna. I de fall två eller fler fritidsbåtshamnar har gemensamma mottagningsanordningar skall detta anges i respektive hamns avfallshanteringsplan.”

Det är alltså den som tar ut en hamnavgift som ansvarar för att det finns mottagning av toalettavfall från fritidsbåtar i hamnen. Man kan misstänka att kommunen vill slippa dessa investeringskostnader.

På årsmötet framfördes ett förslag om att föreningen borde bilda en ekonomisk förening för att ta hand om hamnarna. Jag tycker att vi bör diskutera för- och nackdelar med det förslaget. Risken är annars att vi kommer i händerna på något utomstående företag som kan diktera villkor och priser.
Skrivet av Bengt Palmgren