Möjlighet till bredband

FiberFokus på fiber till byn – Byalagen vinnare i regeringens nya satsning på fiber

Regeringen anslår medel för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Totalt avses över 3 miljarder kr satsas i det kommande landsbygdsprogrammet (2014-2020). Medlen innebär att den svenska modellen med lokalt ledarskap förstärks. De nya medlen kommer ge stora möjligheter till fortsatt utbyggnad av byanät.

Satsningar som gett resultat

Under 2007-2013 genomförde regeringen stora satsningar för att
skapa möjligheter att bygga bredbandsnät på landsbygden, så kallade byanät. Modellen har varit ytterst framgångsrik och resulterat i att ca 800 nya nät kunnat byggas som kopplar upp lokalsamhällen med höghastighetsbredband. Modellen bygger på att invånarna själva initierar och driver arbetet med bredbandsnäten.

Tusental timmar eget arbete en del av konceptet

Genom tusentaltals ideella arbetstimmar, en pragmatisk tillståndsprocess för markupplåtelser och användning av lokala grävare möjliggörs bredbandsutbyggnad till en kostnad som i många fall är mindre än hälften av vad en marknadsaktör åstadkommer på egen hand. I ett projekt från Sydsverige lades exempelvis styrelsen för en fiberförening ner mer än 11 000 timmars frivilligt arbete, vilket motsvarar ett nominellt värde på nästan 2 mkr. Sammantaget kan kostnader reduceras så att priset hamnar i paritet med det i städerna. Detta är dock sällan tillräckligt. Ett byanätsprojekt kräver också att de boende är beredda att betala i storleksordningen 15 000 – 25 000 kr i anslutningsavgift. Att få byanäten på plats är således inte gratis. Utbyggnaden bygger på reella behov och att människor är beredda att satsa både tid och kapital.

Samarbete med marknaden är en förutsättning för fiber till byn konceptet

Byns engagemang är dock inget värt om de inte hittar en marknadsaktör, d.v.s. en nätägare som är villig att koppla upp byanätet med sitt eget bredbandsnät. Där så inte sker, riskerar byanätet bli en isolerad ö. I dagsläget finns otaliga exempel på hur de boende ”lockat” marknaden längre ut på landsbygden genom att de sänkt den ekonomiska tröskeln bland annat genom att säkerställa en tillräckligt hög efterfrågan och anslutningsgrad. Samarbete med marknaden är en del i fiber till byn konceptet. Med det nya stödet kommer det bli möjligt att ytterligare öka samarbetet med markandens aktörer.
Förmedlat av Pär Abelson