Nya villor på Stavsäng

Den 11 mars 2020 publicerade Sotenäs kommun en samrådshandling angående detaljplan för Stavsäng. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av cirka fem bostadsfastigheter med byggrätt för bostadshus samt komplementbyggnader som garage och sjöbodar. Planläggningen omfattar även gemensam tillfartsväg.
Huvuddragen i förslaget är att fastigheter med en minsta storlek av 800 kvm kan avstyckas från fastigheten Vägga 1:7 och bebyggas med villor. Planen möjliggör även standardhöjning av befintlig enskild väg samt förlängning av vägen fram till de planerade nya tomterna. Vägen avslutas med vändplan. Se bild nedan.
Så här ser delar av tidsplanen ut:

  • 4:e kvartalet 2020: Granskning av förslag till detaljplan
  • 1:a kvartalet 2021: Antagande av detaljplan
  • 1:a kvartalet 2021: Laga kraft

Läs mera på kommunens hemsida: https://www.sotenas.se/download/18.7c519171729b5081db11e35/1591882903632/Planbeskrivning.pdf

Bengt Palmgren