Enorm laxodling på Hogenäs

Den 18 december 2019 svarade Sotenäs kommun i samarbete med Symbioscentrum på en förfrågan från ett norskt företag, Lighthouse Finance AS om en landbaserad anläggning för laxodling med en beräknad produktion på 100 000 ton/år. Detta skulle innebära en investering på 17-20 miljarder och ge mer än 2000 nya jobb. 

Det första första avtalet i form av en avsiktsförklaring mellan Lighthouse Finance AS och Sotenäs kommun undertecknades den 19 mars 2020. Se presskonferensen samma dag. I maj månad bildades bolaget Quality Salmon AB (”QS”) med säte i kommunen, som ”moderbolag” i den företagspark som ska etableras. QS har redan nu kontor och anställd personal i samma hus som Symbioscentrum.
För närvarande pågår förhandlingar med berörda markägare. Markområdet är i dagsläget inte exakt definierat men antas sträcka sig från Hedins Bygghandel och norrut upp mot vattenverket.

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i cirkulära processer (kretsloppssystem) med minimal miljöpåverkan. Det blir överhuvud taget inga utsläpp till havet. Bassängerna kommer att rymma 3 – 4  miljoner m3 vatten. Förorenat vatten kommer att renas och återföras till processen. Färskvatten kommer att tillföras endast för att kompensera för avdunstningen från bassängerna.

På fabrikslokalernas tak, c:a 700 000 m2, kommer  Sveriges största solcellsanläggning med en effekt på 45 MW att byggas. Vid gynnsam väderlek blir företaget helt självförsörjande på el.  

Kärnverksamheten kommer att bedrivas i fem separata bolag; Laxuppfödning – Slakt, packning, frysning – Produktion från restflödet – Vattenrening och filtrering – Tillverkning av fiskfoder.

Restprodukter från processen används för att göra hund- och kattfoder, omega 3, kalium och diabetesmedicin.
Fiskfodret som behövs tillverkas av alger och insekter.

Förutom de ca 2000 personer som ska vara anställda i dessa bolag kommer det inom företagsparken att finnas ett antal  underentreprenörer med ytterligare anställda i  tvätteri för arbetskläder, pallfabrik, truckverkstad, personalrestauranger, teknik- och IT-företag, mm.

Ett logistikcentrum på 200 000 m2 kommer att byggas i anslutning till E6:an. Här kommer färdigvaror att lagras och lastas om för leverans till kunder runt om i världen. 

Man siktar på att detaljplan och miljötillstånd ska vara klara i början av 2021. Under 2022 och 2023 sker merparten av byggarbetet. Under 2024 sker uppstart och man beräknar att då tillverka 40 000 ton lax. Under 2025 ökas produktionen till 80 000 ton och under 2026 når man full produktion, 100 000 ton.

Se presentationen i kommunalfullmäktige den 11 juni 2020.

Läs hela informationstexten för mera detaljer.

Morgan Ceder