Framtidens miljö – allas vårt ansvar

SOU 2000:52 HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD RIKSDAGENS BESLUTADE MÅL:
”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Sten Retlev

Sten Retlev