Årsmöte i Bastuföreningen

Styrelsen kallar alla medlemmar i Hovenäsets Bastuförening till årsmöte i Kapellet.

Handlingarna nedan kommer inte finnas utskrivna vid årsmötet, utan vi ber dig som önskar ha dem utskrivna att ombesörja det själv inför mötet.

Kallelse
Befintliga stadgar
Förslag till nya stadgar
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Trivselregler

Direkt efter avslutat möte sker en officiell invigning av bastuflotten nere på Marinan.

Dagordning vid årsmöte 2022-07-31

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
 3. Godkännande av kallelse till mötet
 4. Fastställande av röstlängd och registrering av fullmakter
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
 6. Föredragning av revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott/underskott
 9. Beslut om arvoden
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Val av:
 • föreningens ordförande för en tid av 1 år
 • ledamöter för en tid av 2 år
 • 1 styrelsesuppleant för en tid av 1 år
 • 1 revisor för en tid av 1 år
 • 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år
 • 2 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av 2 år
 1. Förslag till ändrade stadgar enligt förslag och beslutade vid extra årsmöte 2022-06-28
 2. Motioner och förslag
 3. Beslut om uppköp eller utökande av antalet fastigheter/lägenheter som kan teckna ägarandel.
 4. Fastställande av delägar- och medlemsavgifter
 5. Fastställande av övriga avgifter
 6. Fastställande av regler
 7. Beslut om budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

Nedan förklaringar av stadgeförändringar, föredraget och beslutat på extra årsmötet den 28 juni 2022.

Utdrag ur befintliga stadgar ang extra och ordinarie årsmöte;

Paragraf 10; Årsmöte och extra medlemsmöte

Ordinarie årsmöte hålls under juli månad. Extra medlemsmöte hålls när föreningens styrelse så beslutar eller om minst 20% av medlemmarna eller föreningens revisorer så begär.

Kallelse med dagordning till såväl ordinarie årsmöte som extra medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelse till mötet ska ske genom anslag på anslagstavlor i Hovenäset och på Hovenäsets Intresseförenings hemsida.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet ska skriftligen framställa sin begäran till

styrelsen innan maj månads utgång. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga på Hovenäsets Intresseförenings

hemsida senast en vecka före årsmötet.

 

Paragraf 11; Rösträtt

En representant för varje fastighet/lägenhet med ägarandel har en röst och rätt att företräda ytterligare en person (delägare) via fullmakt. Vid lika röstetal ska frågan bordläggas och återremitteras till styrelsen för behandling.

Vid behandling av ansvarsfrihet har styrelsens medlemmar och suppleanter yttranderätt men ingen rösträtt.

All röstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs.

 

Varför föreslår styrelsen förslag om förändring av stadgar?

Efter bildandet av vår förening ansökte styrelsen hos Skatteverket om ett organisationsnummer för ideell förening. Organisationsnummer behövs bl a för våra bankärenden och möjligheten att använda diverse digitala tjänster. Även vid inköp av material har organisationsnummer efterfrågats av leverantörer.

2021-09-30 fick vi vårt avslag på vår ansökan med motiveringen att vi inte ansågs vara en ideell förening. Efter flera dialoger inom styrelsen och med Skatteverket har vi kommit fram till att en ändring av våra stadgar är enklaste sättet att få igenom vår ansökan. Styrelsen har därför jobbat igenom stadgarna och givit ett förslag till Skatteverket på de ändringar vi föreslår föreningens medlemmar. Vi har fått ett förhandsbesked på att föreslagna stadgeändringar bör räcka för att vår ansökan skall godkännas.

Ändringarna syftar till att ta bort begrepp som ägande och delägare och i stället ersätta det med medlemskap.

De ändringar som föreslås finns markerade i bifogade stadgar

 • Bilaga 1; Befintliga stadgar antagna 210803
 • Bilaga 2; Nytt förslag till stadgar bifallna vid extra årsmöte 2022-06-28 och för beslut vid ordinarie
  årsmöte 2022.

En kort förklaring till föreslagna ändringar ges nedan;

Paragraf 7;
Delägar- och medlemskap ändras till Medlemskap
Ägarandel ändras till medlemskap. Knytningen till fastighet tonas ner och ett stycke kring detta tas helt bort.
Teckna ägarandel ändras till att teckna medlemskap.
Barn och ungdom under 18 år badar gratis ändras till i målsmans sällskap.

Paragraf 8;
Delägar- och medlemsavgift samt delägare ändras till medlemsavgift

Paragraf 10;
Under Dagordning vid årsmötet har under punkt 12 antalet fastigheter/lägenheter som kan teckan ägarandel ändrats till medlemskap samt under punkt 13, Fastställande av delägar- och medlemsavgifter, delägare tagits bort.

Paragraf 11;
Ägarandel ändras till Medlemskap. Delägare ändras till medlem.
Tillägg av ett ”av” har gjorts.

Paragraf 15;
Delägare ändras till medlemDelägaravgift har ändrats till medlemsavgift. Ägarandelen återbetalas inte, stryks.

Paragraf 18;
Delägarna ändras till medlemmar.

 

Varmt välkomna till vårt årsmöte!

Styrelsen för Hovenäsets Bastuförening

Peter Erikson

Ordförande