Informationstext

Gemensamhetsbastu

2021-02-11

Är du intresserad av att bli delägare i en gemensam bastu på Hovenäset?
2018 var det aktuellt att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset. Av olika skäl lades projektet ner. Vi är en grupp som åter har tagit tag i detta med en gemensamhetsbastu på Näset och är tillräckligt många intresserade kommer vi att skaffa en bastuflotte som skall ligga förtöjd på Hovenäsets marina (Gamla Abba).
Vi räknar med att en ägarandel i bastuflotten kommer att ligga på runt 4.000 kronor. Till det tillkommer en årskostnad på runt 300-600 kronor, beroende på hur stor del av året man önskar nyttja bastun. Delägarskapet/medlemskapet kommer att vara knutet till fastigheten/lägenheten. Vi planerar för såväl allmänna bastubad för delägarna/medlemmarna som bastubad i egen regi.
Så, om du är intresserad av att bli delägare eller bara intresserad av att veta mer, hör av dig till thorseliusl@gmail.com eller 070-8799707, så får du mer information om bastun på Hovenäset .

För bastugruppen
Lena Thorselius

Tidigare turer i Bastufrågan:
Uppdatering 2020-06-30
Intresseföreningens styrelse har 22020-06-22 beslutat att lägga ner projektet. Se mera information.
Uppdatering 2018-05-31
Efter att miljönämnden i mellersta Bohuslän avslagit vår ansökan om dispens från strandskyddet och dessutom påfört intresseföreningen en handläggningsavgift på 8.000, har vi överklagat dessa beslut.

Strandskyddsdispensen är överklagad till Länsstyrelsen och här hoppas vi på beslut före 1/2-årsskiftet. Avgiftsbeslutet har vi överklagat till Sotenäs Kommun.

Uppdatering 2016-07-06

Ansökan om bygglov avslås.

Uppdatering 2016-08-31

Föreningens svar.

Ursprunglig information

En av arbetsgrupperna i Hovenäsets Intresseförening sonderar möjligheterna att bygga en gemensamhetsbastu för hovenäsborna. Det är Morgan Ceder och Lars Almqvist som har tagit initiativet och har haft kontakter med olika instanser i Sotenäs kommun, där reaktionerna hittills är positiva. Just nu är man inne i förberedelserna för bygglovsansökan.
Bastun skulle få en mycket fin placering i en skogsdunge strax ovanför hopptornet vid badplatsen. Se nålens placering på kartbilden.
Här finns alltså möjlighet till värmande umgänge med strålande havsutsikt.
Man tänker sig en byggnad på ca 3 x 5 m med en bastu på 10 m2 och ett omklädningsrum på 5 m2.
För att genomföra projektet föreslår gruppen att man bildar en separat medlemsförening, en ”bastuförening”, som är kopplad till – men ekonomiskt fristående från Intresseföreningen. Omkring 100.000:- skulle det hela kosta. Finansieringen kunde ske genom att medlemmarna köper andelar på, förslagsvis 3.000:- Summan kan bli större eller mindre beroende på hur många som ansluter sig. En intressant möjlighet är att andelarna skulle kopplas till medlemmens fastighet i Hovenäset så att andelen i bastun följer med fastigheten vid en eventuell försäljning.
Medlemmarna skulle ha fördelen av att få utnyttja bastun utan kostnad medan icke medlemmar får betala en avgift.
Förutom att hjälp med finansieringen kommer det även att behövas hjälp med att bygga och inreda bastun.
Vintern 2015 har 36 fastighetsägare anmält sig som medlemmar och andelsägare i den blivande bastuföreningen. Det innebär att det nu finns ekonomiska förutsättningar för att gå vidare. Nästa steg är att ta fram ansökningshandlingar för strandskyddsdispens och bygglov.