Dessa två bensindunkar står tomma vid Resos badplats om någon saknar dem.
Det känns som om någon stulit dem, tömt dem och dumpat dom där.

Pauline Hansson

Boken Stormvakt släpps på Bokförlaget Forum i november 2020. Det är första delen i en ny serie kallad Strindbergserien som kommer utspela sig i Hovenäset.
Annika Nilsson

Planerna för den stora laxodlingen norr om Hovenäset, som vi tidigare har skrivit om, framskrider. Avtal har tecknats med fastigheterna Kärrshåla 1:2, Amborseröd 1:3 och Svenneby 1:2 – en yta på sammanlagt 140 hektar – som ska arrenderas ut på 50 år. Se detaljerad översiktskarta. Sotenäs jaktskytteklubb kommer att behöva flyttas. Flera politiker vill att väg 171 fram till det planerade logistikcentrat vid E-6:an ska rustas upp och försöker påverka Trafikverket om detta.
Lighthouse Finance A/S har offentliggjort avtal med Siemens och Vattenfall. Det senare företaget ska på anläggningen skapa Sveriges största solcellspark. I närtid ska man offentliggöra ett avtal med Volvo Trucks som ska stå för logistiken med hjälp av självkörande elfordon.
Läs vidare i en artikel i Bohusläningen (sida 1 och sida 2) den 8 augusti och Dagens Nyheter (sida 1) 0ch  (sida 2) den 23 augusti. För DN-prenumeranter.
I artikeln i DN säger Roy W Høiås, vd för Lighthouse Finance: – Vår struktur bygger på att väl etablerade företag avtalar med oss om att driva verksamhet i de lokaler vi bygger. Hittills är avtalen för slakteri och förädling, slaktavfall och vattenprocess signerade. Avtalet med partnern som ska driva odlingen kommer inte att offentliggöras förrän miljöavtalet är klart.
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson och förvaltningschefen för samhällsbyggnad Evelin Savik vid Sotenäs kommun säger i en intervju till Hovenäsets Intresseförening att förberedelser för miljöansökan pågår och att en detaljplan, där även trafikfrågorna ska ingå, ska snabbehandlas för att vara klar i mars 2021. Ytterligare avtal med samarbetspartner ska offentliggöras i september. En kommande länk på kommunens hemsida ska ge kontinuerlig information om projektet.

Morgan Ceder, Bengt Palmgren

Med hänvisning till den pågående pandemin och den begränsning som finns för denna typ av arrangemang, dvs högst 50 personer, föreslår vi följande:

Då medlemskapet är personligt kan det finnas flera medlemmar i samma familj. För att så många som möjligt ska kunna delta i årsmötet ber vi er begränsa deltagandet i årsmötet till en familjemedlem. Då stadgarna tillåter att man är ombud för en medlem ber vi er skriva ut, fylla i och ta med den bifogade fullmakten så blir även eventuell hemmavarande delaktig i de beslut som fattas.

Vi ber er vänligen att i förväg anmäla ert deltagande på årsmötet. Detta sker via SMS till telefon 070-522 00 35 senast fredagen den 24 juli. Ange ”Årsmöte” + deltagarens namn.

Med vänlig hälsning
Bengt Arne Ljung, Ordförande i Kapellföreningens styrelse

Den 18 december 2019 svarade Sotenäs kommun i samarbete med Symbioscentrum på en förfrågan från ett norskt företag, Lighthouse Finance AS om en landbaserad anläggning för laxodling med en beräknad produktion på 100 000 ton/år. Detta skulle innebära en investering på 17-20 miljarder och ge mer än 2000 nya jobb. 

Det första första avtalet i form av en avsiktsförklaring mellan Lighthouse Finance AS och Sotenäs kommun undertecknades den 19 mars 2020. Se presskonferensen samma dag. I maj månad bildades bolaget Quality Salmon AB (“QS”) med säte i kommunen, som “moderbolag” i den företagspark som ska etableras. QS har redan nu kontor och anställd personal i samma hus som Symbioscentrum.
För närvarande pågår förhandlingar med berörda markägare. Markområdet är i dagsläget inte exakt definierat men antas sträcka sig från Hedins Bygghandel och norrut upp mot vattenverket.

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i cirkulära processer (kretsloppssystem) med minimal miljöpåverkan. Det blir överhuvud taget inga utsläpp till havet. Bassängerna kommer att rymma 3 – 4  miljoner m3 vatten. Förorenat vatten kommer att renas och återföras till processen. Färskvatten kommer att tillföras endast för att kompensera för avdunstningen från bassängerna.

På fabrikslokalernas tak, c:a 700 000 m2, kommer  Sveriges största solcellsanläggning med en effekt på 45 MW att byggas. Vid gynnsam väderlek blir företaget helt självförsörjande på el.  

Kärnverksamheten kommer att bedrivas i fem separata bolag; Laxuppfödning – Slakt, packning, frysning – Produktion från restflödet – Vattenrening och filtrering – Tillverkning av fiskfoder.

Restprodukter från processen används för att göra hund- och kattfoder, omega 3, kalium och diabetesmedicin.
Fiskfodret som behövs tillverkas av alger och insekter.

Förutom de ca 2000 personer som ska vara anställda i dessa bolag kommer det inom företagsparken att finnas ett antal  underentreprenörer med ytterligare anställda i  tvätteri för arbetskläder, pallfabrik, truckverkstad, personalrestauranger, teknik- och IT-företag, mm.

Ett logistikcentrum på 200 000 m2 kommer att byggas i anslutning till E6:an. Här kommer färdigvaror att lagras och lastas om för leverans till kunder runt om i världen. 

Man siktar på att detaljplan och miljötillstånd ska vara klara i början av 2021. Under 2022 och 2023 sker merparten av byggarbetet. Under 2024 sker uppstart och man beräknar att då tillverka 40 000 ton lax. Under 2025 ökas produktionen till 80 000 ton och under 2026 når man full produktion, 100 000 ton.

Se presentationen i kommunalfullmäktige den 11 juni 2020.

Läs hela informationstexten för mera detaljer.

Morgan Ceder

Här kommer lite info om projektet att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset.
Lång tid har gått sedan vi började ansöka om tillstånd. Till slut tog det stopp hos Länsstyrelsen som inte ger oss lov att bygga på grund av bestämmelserna om strandskydd.
Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening har nu beslutat att lägga ner projektet.
Det finns möjligheter att bada bastu på badplatsen Johannesvik. Se bifogad info om detta nedan.
Har ni frågor så ring mig på tel 0730429540
Lars Almqvist

Vi behöver ta hand om vårt Kapell på utsidan. Klippa gräs, sopa och ta bort växter i utekrukor.
Alla som vill och känner för det är välkomna den 11 Juli, 2020, kl 10.00 – 12.00

För Hovenäsets Kapellförening
Lucy Jonefjäll

Den 11 mars 2020 publicerade Sotenäs kommun en samrådshandling angående detaljplan för Stavsäng. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av cirka fem bostadsfastigheter med byggrätt för bostadshus samt komplementbyggnader som garage och sjöbodar. Planläggningen omfattar även gemensam tillfartsväg.
Huvuddragen i förslaget är att fastigheter med en minsta storlek av 800 kvm kan avstyckas från fastigheten Vägga 1:7 och bebyggas med villor. Planen möjliggör även standardhöjning av befintlig enskild väg samt förlängning av vägen fram till de planerade nya tomterna. Vägen avslutas med vändplan. Se bild nedan.
Så här ser delar av tidsplanen ut:

  • 4:e kvartalet 2020: Granskning av förslag till detaljplan
  • 1:a kvartalet 2021: Antagande av detaljplan
  • 1:a kvartalet 2021: Laga kraft

Läs mera på kommunens hemsida: https://www.sotenas.se/download/18.7c519171729b5081db11e35/1591882903632/Planbeskrivning.pdf

Bengt Palmgren

Hej alla!
Sista AW för sommaren nu på fredag den 26:e juni.
Vi ses som vanligt på Ångbåtsbryggan utanför Spruthuset om vädret tillåter kl 17.00 till 19.00. Vi håller distans förstås och sitter max 4 vid varje bord. Vi tar också ut bord från spruthuset och ser till att det inte blir fler än 50 personer i närområdet.
Ses då!

Hovenäsets Intresseförening
Gullvi Söderberg

Klockan 12.00 på Midsommarafton öppnar kiosken på Reso för säsongen 2020. Det är Tobias och Kristina Nilsson med assistans av Tobias mamma, Soledad, som sköter verksamheten. och erbjuder korv med bröd, glass, dricka, kaffe med hembakat, dricka, snack. mm.
Från och med den 1 juli och månaden ut har man öppet alla dagar från kl. 10 tills alla badgäster har gått hem. På Facebook-sidan “Kiosken på Hovenäsets boplats, Reso” kan man följa kioskens vidare öden.
På bilden nedan finns hela menyn.
Bengt Palmgren