Miljönämnden avslår bastuansökan

Det är med uppgivenhet och bestörtning som Hovenäsets Intresseförening tagit del av Miljönämndens beslut 2019-02-27, att avslå ansökan om dispens för byggande av allmän gemensamhetsbastu. Vi utgår ifrån att Miljönämnden överlämnar ansökan, med senare kompletteringar och denna inlaga till Länsstyrelsen. Vi  pekar på att Sotenäs kommun tillstyrkt arrende av marken, samt att byggnadsnämnden beviljat bygglov för bastubyggnaden.
Miljönämnden har beslutat att påföra Hovenäsets Intresseförening en avgift på 8.080 kr trots att  ärendet gravt misskötts av Sotenäs kommun och Miljönämnden. Intresseföreningen anser att det är Miljönämnden som istället borde utge kompensation till Hovenäsets Intresseförening för det klandervärda hanterandet av ansökan.
Vi anser att handläggningsavgiften kraftigt skall reduceras och att det är stötande att en ideell samhällsförening totalt skall betala drygt 11.000 i kommunala avgifter (25% av Intresseföreningens intäkter) för detta ärende. Läs hela texten här.
Bruno Hedlund
Ordförande