Kommunen stoppar bastuprojektet

Trots att en av kommunens politiker, Roland Mattsson, har varit uttalat positiv till planerna på en gemensamhetsbastu på Hovenäset har nu kommunen avslagit Intresseföreningens ansökan om bygglov. Tidigare har man uppmanat föreningen att inkomma med en bygglovsansökan som även skulle ligga till grund för ansökan om dispens från förbudet att bygga inom strandskyddat område. Nu avslås ansökan med motiveringen att byggnaden skulle ligga inom strandskyddat område.
Initiativ togs till en gemensamhetsbastu i föreningens regi och en arbetsgrupp bestående av Morgan Ceder och Lars Almqvist bildades. En byggnad på ca 15 m2 planerades att byggas i lilla skogen vid badplatsen.  Läs mera.
Hittills har över 30 familjer sagt sig vilja köpa andelar i bastun och 14 personer kan tänka sig att hjälpa till att bygga.
För föreningen
Morgan Ceder