Cykelväg till Kungshamn

Kenny Thärnström (Fp) har i en motion föreslagit att Sotenäs kommunstyrelse agerar för extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2011 om en prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom Sotenäs kommun och avsatte då medel för en 3-årsperiod. Budgeten för Västra Götalandsregionens cykelsatsningar anges i den regionala planen för transportinfrastruktur. Kommuner som söker medel från cykelanslaget
förväntas medfinansiera med 50 procent. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Läs hela artikeln i Lysekilsposten.
Intresseföreningens styrelse har cykelvägar som ett prioriterat projekt på sin agenda. För att det ska hända något måste några medlemmar gå samman och bilda en arbetsgrupp. Berit Hellron som driver Facebook-gruppen ”Gång och Cykelväg Bovallstrand – Kungshamn” anser att en namninsamling är ett bra sätt att inleda arbetet på.
Kontakta gärna Anne Johansson,(Fp), anne.johansson98@yahoo.se, andre vice ordförande i kommunfullmäktige, som är engagerad i frågan om cykelvägar.
Skrivet av Bengt Palmgren