Beslut om Vandrarhemmet

Sedan starten 2011, då Solbacken LTH AB köpte fastigheten 1:420 av kommunen, har antalet gäster tredubblats – men inte intäkterna. För att öka lönsamheten planerar man att öka antalet lägenheter från två till åtta och bara låta en mindre del vara klassiskt vandrarhem. Lägenheterna är inte avsedda för permanent boende utan för tillfällig uthyrning. Verksamheten ska även fortsättningsvis vara inriktad mot turism.
I september 2015 lämnade ägarna till Solbacken in en ansökan om bygglov. Denna avslogs av byggnadsnämnden med motiveringen att tomten i detaljplanen var avsedd för allmänt ändamål (trots att kommunen sålt fastigheten med vandrarhem som verksamhet). Ägarna har i mars 2016 lämnat in en ansökan om att få detaljplanen ändrad till ett ändamål som tillåter vandrarhem och bostäder. 2016-10-20 tog Byggnadsnämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen att bland annat godkänna planändringen samt att sälja norra delen av fastigheten 1:252 till Solbacken samt sälja en del av 1:420 mot Klockaregatan som kommunen äger.
Enligt en av ägarna, Thomas Eriksson, var det kommunen som förslog att de kunde få köpa den tomtdelen. Solbacken nämner ett förvärv av norra delen av 1:252 i sin ansökan om planändring och motiverar sitt intresse för att köpa tomten med att de då ”får ett större område som kan projekteras till fler fastigheter och skapa en bättre lösning för området (vilket idag är problem med tillgängligheten till den avstyckade tomt som sotenäs äger)”.
Kommunstyrelsen har i går beslutat att detaljplanen för Vandrarhemmet ska ändras från allmänt ändamål till ändamål för vandrarhem och bostad. Däremot avslog man Solbackens begäran om att få köpa norra delen av 1:252 och tillägger i beslutet att framkomligheten till miljöstationen ska säkras.
Att göra en ändring i detaljplanen beräknas ta ca två år. I och med att detaljplanen ändras kan Solbacken förnya sin bygglovsansökan. Gör man det kommer den södra och östra fasaden att se annorlunda ut än idag.
Bengt Palmgren