Svar om bastun

Hovenäsets Intresseförening har som bekant ansökt om att få uppföra en bastu i anslutning till Hovenäsets badplats. I juli 2016 avslog en enskild tjänsteman vid Sotenäs kommun ansökan och lade ner ärendet. Föreningen har skickat ett svar till kommunen där man pekar på flera fel som har begåtts vid handläggningen.
Mark- och exploateringsingenjören har avfört föreningens begäran utan att ange något skäl för sin avstyrkan. Föreningen finner att tjänstemannens åsikt att ansökan inte kan godtas då bastun kommer att ligga inom strandskyddat område är inte relevant eftersom frågan om dispens från strandskyddsbestämmelserna är ett myndighetsbeslut som ska hanteras av byggnadsnämnden.
Föreningen anser att det finns goda skäl att få en sådan dispens enligt 7 kap § 18c i miljöbalken då ärendet är av allmänt intresse. Dessutom är det uppenbart att byggnaden inte kommer att strida mot strandskyddsbestämmelsernas syfte enligt 7 kap. § 13 i nämnda lag, vare sig vad gäller förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet eller livsvillkoren för djur- och växtlivet i området.
Föreningen begär att beslutet ska omprövas.
För styrelsen, Bengt Palmgren
Läs Föreningens ansökan, avslaget och föreningens svar.
Läs allmänt om bastuprojektet.