Tomma gator

Enligt de ursprungliga planerna skulle grävande och installation av fiber på Hovenäset ha påbörjats i slutet av augusti. En vecka in i oktober syns fortfarande inte ett spår av grävmaskiner eller liknande på våra gator. Vid kontakt med Eltel Networks projektledare för Hovenäset, Peter Schröder, beror förseningen fortfarande på problem i Hunnebo. Om vi ska kunna se Karl-Bertil Jonssons julafton och Nyårskonserten från Wien genom nya fina fiberanslutningar börjar det bli bråttom! Vi bevakar utvecklingen ….
Bengt Palmgren

Medborgarförslaget inlämnat

Medborgarförslaget, som bland annat presenterades på Hovenäsdagen, samlade 160 underskrifter och är nu inlämnat till Kommunfullmäktige tillsammans med en redogörelse för hur undermåligt denna fråga är skött av kommunala politiker och tjänstemän. Materialet har även skickats till Bohuslänningens Granska-redaktion, som vi hoppas tar upp ämnet.
Läs beskrivningen av ärendet.
Vill du veta hur ett medborgarförslag hanteras, läs mer här.
Bruno Hedlund, vice ordf.

Skriv direkt

En av tankarna bakom Intresseföreningens hemsida var att den dels skulle vara en informationskälla och dels utgöra en plats för information och tankeutbyte mellan medlemmar.
Som informationskälla verkar den fungera bra. Sedan omstarten för ett halvår sedan, i mars i år, har 5.700 personer besökt sidan och har genererat över 26.000 visningar. I genomsnitt går 30 personer om dagen in på hemsidan och över 80 personer prenumererar på inlägg.
Men alltför få personer skriver själva på hemsidan. Det kan bero på flera olika saker, men en misstanke är att många upplever det för besvärligt att registrera sig och logga in när man ska skriva. Vi kommer därför att under en period att ge möjligheten att skriva inlägg utan att vara inregistrerad eller inloggad. Villkoret är att vi kan hålla oss borta från nätskrivandets avarter. Du kan inte vara anonym, utan måste fortfarande ange namn och mailadress, vilket dock inte kommer att synas i inlägget.
Som tidigare kommer bidragen att publiceras med en viss fördröjning.
Bengt Palmgren

Missat utställningen?

Om du har missat Bildarkivets uppskattade utställning om restaurang Hovenäsbaden får du i nästa vecka en chans till. Utställningen visas nämligen på Folkets hus i Kungshamn den 12 till 16 september, dagligen 09.00 till 14.30 och med kvällsöppet till 19.00 på onsdagen den 14e.
Utställningen beskriver livet på och omkring restaurang Hovnäsbaden – från 1935 fram till att den dramatiskt brann ner 1952. Hovenäsbaden var en av de största semesteranläggningarna i Sverige under den tid då två veckors semester infördes och svenskarna lärde sig att vara lediga. Varje vecka togs upp mot 450 turister emot som bodde inkvarterade i husen på Hovenäset, vilket gav en icke föraktlig extrainkomst för många Hovenäsbor. Badgästerna åt sina måltider på restaurang Hovenäsbaden, dansade till kända orkestrar på restaurangens takterrass på kvällarna och gjorde utflykter i området på dagarna.
För Bildarkivet, Bengt Palmgren

Försenad fiber

Eltel Networks meddelar idag att man är försenad med fiberinstallationerna i bland annat Kungshamn och Hunnebo. På grund av det räknar de nu med att grävning och installation på Hovenäset inte kommer att starta förrän den 1 oktober. De ber oss att ha överseende med det och vill dessutom att vi inte parkerar bilar på gator, garageinfarter och liknande när grävningen kommer igång.
Planen är fortfarande att vi ska ha fiber indraget och tjänsterna i drift innan julhelgen.
Bengt Palmgren

Svar om bastun

Hovenäsets Intresseförening har som bekant ansökt om att få uppföra en bastu i anslutning till Hovenäsets badplats. I juli 2016 avslog en enskild tjänsteman vid Sotenäs kommun ansökan och lade ner ärendet. Föreningen har skickat ett svar till kommunen där man pekar på flera fel som har begåtts vid handläggningen.
Mark- och exploateringsingenjören har avfört föreningens begäran utan att ange något skäl för sin avstyrkan. Föreningen finner att tjänstemannens åsikt att ansökan inte kan godtas då bastun kommer att ligga inom strandskyddat område är inte relevant eftersom frågan om dispens från strandskyddsbestämmelserna är ett myndighetsbeslut som ska hanteras av byggnadsnämnden.
Föreningen anser att det finns goda skäl att få en sådan dispens enligt 7 kap § 18c i miljöbalken då ärendet är av allmänt intresse. Dessutom är det uppenbart att byggnaden inte kommer att strida mot strandskyddsbestämmelsernas syfte enligt 7 kap. § 13 i nämnda lag, vare sig vad gäller förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet eller livsvillkoren för djur- och växtlivet i området.
Föreningen begär att beslutet ska omprövas.
För styrelsen, Bengt Palmgren
Läs Föreningens ansökan, avslaget och föreningens svar.
Läs allmänt om bastuprojektet.

Kalender för 2017

Nu kan man beställa Bildarkivets kalender för 2017 med motiv från gamla Hovenäset. Beställningen görs på medlemssidan.
Priset är 70:- kr/st för Intresseföreningens medlemmar om man hämtar kalendern i Hovenäset och betalar kontant eller via Swish, nummer 123 264 790 7. Vill man ha kalendern skickad till annan adress är priset 100:- (betalas enligt anvisning i försändelsen) för leverans per post.
OBS. Ni som redan har beställt kalender på utställningen om Hovenäsbaden behöver inte göra någon ny beställning.
Bengt Palmgren

 

Förslag om avfallshantering

Mellan 11 juli och 2 september pågår i Sotenäs kommunhus en utställning om ett nytt förslag till avfallshantering. I korthet innebär förslaget bland annat att man inför tre abonnemangsavtal:
1. Blandat mat- och restavfall
2. Sorterat mat- och restavfall
3. Hemsortering i fyrfackskärl (matavfall; förpackningar; tidningar; restavfall; småbatterier & lampor)
Samtliga avtal omfattar hämtning varannan vecka året runt. För fritidsboende hämtas avfallet enbart varannan vecka under april till september men extra hämtning under vintern kan fås mot avgift. Nya regler för uppställning av avfallskärlen föreslås liksom nya avgifter.
Har man inte möjlighet att ta sig till utställningen finns information här. Dessutom finns personal från Rambo på plats i kommunhuset varje fredag mellan 13 och 15.
Alla har möjlighet att, senast 2 september, lämna synpunkter på förslaget.
Bengt Palmgren

Fiber enligt planerna

En underleverantör till Telia / Skanova har under sommaren besökt ett antal fastigheter i samhället. Projekteringen pågår under v. 30 och 31. Tomtschaktning påbörjas v. 31 eller 32 och grävning i gatorna inleds i slutet av augusti. I de flesta fall görs dragningen av fiber genom de redan befintliga rören för kopparledningarna för det fasta telefonnätet. I de fall man måste gräva i gatan svarar Telia / Skanova för grävning och återställning.
I fastighetsägarnas pris ingår inblåsning av fiberkabel i det gamla (orangea) röret för telefonledningar, alternativt grävning även från tomtgränsen fram till huset samt installation inne i huset upp till 5 m från den plats där fiberkabeln kommer in i huset samt inkopplingsanordning.
Det som inte ingår är återställning av eventuell grävning från tomtgränsen fram till huset. Den måste man själv svara för.
För Arbetsgruppen Fiber till Hovenäset
Bengt Palmgren

Bilder från Hovenäsdagen

Hovenäsdagen 2016 blev en mycket lyckad tillställning med väldigt många deltagare. Föreningen redogjorde för sitt arbete och ett antal frågor diskuterades. Utställningen om Restaurang Hovenäsbaden var ett uppskattat inslag som rönte mycket uppmärksamhet.
Ett stort tack till Jonas Fjelds band som gav en bejublad föreställning enbart för Hovenäsborna.
Se alla bilder och film på Galleriet.
En eloge till Christian Bothén på WestBoat som lät oss hålla till i sina lokaler
Bengt Palmgren