Svar om bastun

Hovenäsets Intresseförening har som bekant ansökt om att få uppföra en bastu i anslutning till Hovenäsets badplats. I juli 2016 avslog en enskild tjänsteman vid Sotenäs kommun ansökan och lade ner ärendet. Föreningen har skickat ett svar till kommunen där man pekar på flera fel som har begåtts vid handläggningen.
Mark- och exploateringsingenjören har avfört föreningens begäran utan att ange något skäl för sin avstyrkan. Föreningen finner att tjänstemannens åsikt att ansökan inte kan godtas då bastun kommer att ligga inom strandskyddat område är inte relevant eftersom frågan om dispens från strandskyddsbestämmelserna är ett myndighetsbeslut som ska hanteras av byggnadsnämnden.
Föreningen anser att det finns goda skäl att få en sådan dispens enligt 7 kap § 18c i miljöbalken då ärendet är av allmänt intresse. Dessutom är det uppenbart att byggnaden inte kommer att strida mot strandskyddsbestämmelsernas syfte enligt 7 kap. § 13 i nämnda lag, vare sig vad gäller förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet eller livsvillkoren för djur- och växtlivet i området.
Föreningen begär att beslutet ska omprövas.
För styrelsen, Bengt Palmgren
Läs Föreningens ansökan, avslaget och föreningens svar.
Läs allmänt om bastuprojektet.

Kalender för 2017

Nu kan man beställa Bildarkivets kalender för 2017 med motiv från gamla Hovenäset. Beställningen görs på medlemssidan.
Priset är 70:- kr/st för Intresseföreningens medlemmar om man hämtar kalendern i Hovenäset och betalar kontant eller via Swish, nummer 123 264 790 7. Vill man ha kalendern skickad till annan adress är priset 100:- (betalas enligt anvisning i försändelsen) för leverans per post.
OBS. Ni som redan har beställt kalender på utställningen om Hovenäsbaden behöver inte göra någon ny beställning.
Bengt Palmgren

 

Förslag om avfallshantering

Mellan 11 juli och 2 september pågår i Sotenäs kommunhus en utställning om ett nytt förslag till avfallshantering. I korthet innebär förslaget bland annat att man inför tre abonnemangsavtal:
1. Blandat mat- och restavfall
2. Sorterat mat- och restavfall
3. Hemsortering i fyrfackskärl (matavfall; förpackningar; tidningar; restavfall; småbatterier & lampor)
Samtliga avtal omfattar hämtning varannan vecka året runt. För fritidsboende hämtas avfallet enbart varannan vecka under april till september men extra hämtning under vintern kan fås mot avgift. Nya regler för uppställning av avfallskärlen föreslås liksom nya avgifter.
Har man inte möjlighet att ta sig till utställningen finns information här. Dessutom finns personal från Rambo på plats i kommunhuset varje fredag mellan 13 och 15.
Alla har möjlighet att, senast 2 september, lämna synpunkter på förslaget.
Bengt Palmgren

Fiber enligt planerna

En underleverantör till Telia / Skanova har under sommaren besökt ett antal fastigheter i samhället. Projekteringen pågår under v. 30 och 31. Tomtschaktning påbörjas v. 31 eller 32 och grävning i gatorna inleds i slutet av augusti. I de flesta fall görs dragningen av fiber genom de redan befintliga rören för kopparledningarna för det fasta telefonnätet. I de fall man måste gräva i gatan svarar Telia / Skanova för grävning och återställning.
I fastighetsägarnas pris ingår inblåsning av fiberkabel i det gamla (orangea) röret för telefonledningar, alternativt grävning även från tomtgränsen fram till huset samt installation inne i huset upp till 5 m från den plats där fiberkabeln kommer in i huset samt inkopplingsanordning.
Det som inte ingår är återställning av eventuell grävning från tomtgränsen fram till huset. Den måste man själv svara för.
För Arbetsgruppen Fiber till Hovenäset
Bengt Palmgren

Bilder från Hovenäsdagen

Hovenäsdagen 2016 blev en mycket lyckad tillställning med väldigt många deltagare. Föreningen redogjorde för sitt arbete och ett antal frågor diskuterades. Utställningen om Restaurang Hovenäsbaden var ett uppskattat inslag som rönte mycket uppmärksamhet.
Ett stort tack till Jonas Fjelds band som gav en bejublad föreställning enbart för Hovenäsborna.
Se alla bilder och film på Galleriet.
En eloge till Christian Bothén på WestBoat som lät oss hålla till i sina lokaler
Bengt Palmgren

Utställning om Hovenäsbaden

Den 15 juli är det vernissage för utställningen om restaurang Hovenäsbaden som en arbetsgrupp inom Hovenäsets Bildarkiv har arbetat med i nästan ett års tid. Just den dagen är det dessutom precis 64 år sedan byggnaden brann ner till grunden! Hovenäsborna blir de första som får se utställningen under Hovenäsdagen.
Under tiden 16 – 19 juli är den därefter öppen för allmänheten kl. 16.00 – 20.00 i Hoglins magasin. Senare visas den på Folkets hus i Kungshamn 12 till 16 september och på Oktobermässan i Kungshamn den 29 oktober.
För arbetsgruppen
Bengt Palmgren

IMG_0395_komp.2

 

Hovenäset egen postort

Vid årsmötet 2014 togs beslut om att ett medborgarförslag skulle lämnas till Sotenäs Kommun om att Hovenäset skulle återfå sin status som egen postort. Detta är viktigt av flera orsaker. Dels för att vi faktiskt bor i Hovenäset och inte i Kungshamn och dels för att bara de orter som är egna postorter finns med i den kommunala informationen. Beslutet sker hos Posten men ansökan kräver också att ett beslut fattas av Kommunstyrelsen.
Arbetet inleddes under 2015. Efter diverse kontakter med Sotenäs Kommun och ett första utlåtande från Posten fick vi i maj 2016 besked om att ärendet går vidare. För att ändringen ska kunna genomföras 2017 måste beslut vara fattat av Posten före den 20 mars 2017. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar kan vi alltså räkna med att det från och med 2018 står Hovenäset i adressfältet på våra brev.
Bengt Arne Ljung
Ordförande

Kommunen stoppar bastuprojektet

Trots att en av kommunens politiker, Roland Mattsson, har varit uttalat positiv till planerna på en gemensamhetsbastu på Hovenäset har nu kommunen avslagit Intresseföreningens ansökan om bygglov. Tidigare har man uppmanat föreningen att inkomma med en bygglovsansökan som även skulle ligga till grund för ansökan om dispens från förbudet att bygga inom strandskyddat område. Nu avslås ansökan med motiveringen att byggnaden skulle ligga inom strandskyddat område.
Initiativ togs till en gemensamhetsbastu i föreningens regi och en arbetsgrupp bestående av Morgan Ceder och Lars Almqvist bildades. En byggnad på ca 15 m2 planerades att byggas i lilla skogen vid badplatsen.  Läs mera.
Hittills har över 30 familjer sagt sig vilja köpa andelar i bastun och 14 personer kan tänka sig att hjälpa till att bygga.
För föreningen
Morgan Ceder

Frågor och svar om Spruthuset

Varför stängs toaletterna? Vad ska man med ett bildarkiv till? Vilket ansvar har kommunen?
Toaletterna stängs för att Sotenäs kommun anser att det inte behövs tre offentliga toaletter sommartid på Hovenäset. Man hade planer att stänga dem innan Intresseföreningen fick erbjudandet att hyra Spruthuset. Att enskilda tjänstemän på kommunen i mailsvar till Hovenäsbor antyder att det är föreningen som stängt toaletterna är minst sagt anmärkningsvärt. Vi ska inte acceptera kommunens försök att skapa splittring inom föreningen. Det är kommunens ansvar att hålla med toaletter i den utsträckning som behövs. En intresseförening ska inte ta hand om det som är kommunens ansvar att sköta! Sätt istället press på kommunen att anta Intresseföreningens erbjudande.
Sanningen är nämligen att föreningen har erbjudit kommunen att ha kvar och driva en toalett även när föreningen hyr fastigheten. Det har kommunen tackat nej till. Se föreningens mailkonversation med kommunen om detta.
Ett bildarkiv är inte en samling pärmar med papperskopior. Det är en lokal där man kan arbeta med digitaliseringen av samhällets bildskatt på omkring 5.000 bilder. Där ska man även kunna förvara utrustning, låta medlemmar söka efter bilder och ha arbetsmöten om olika bildprojekt som t ex om den nu aktuella utställningen om Hovenäsbaden. Besök t ex Kungshamns bildarkiv för att se de funktioner som behövs. Se fråga och svar från föreningen om detta. Läs mera om Bildarkivet.
I avvaktan på en permanent lösning om samlingslokal på Hovenäset kan Spruthuset förhoppningsvis användas som möteslokal för mindre sällskap. För renoveringen kommer vi att söka pengar från olika stiftelser och fonder. Läs om avtalet med kommunen.

För styrelsen
Bengt Palmgren

Vernissage för nya bildsidan

På initiativ av Hans Andreasson har bilder och filmer från olika händelser under de senaste åren samlats på en ny bildsida. Man kommer till den genom att som vanligt klicka på Galleri längst ner till vänster på startsidan eller samma rubrik i menyerna som man når överst på varje sida Hovenäset > Galleri. För att komma tillbaka till Bildsidans startsida klickar man på den röda logga uppe till vänster.
Av tekniska skäl ligger Bildsidan på en egen hemsida och man kommer tillbaka till den vanliga genom att klicka på ”TILLBAKA” längst uppe till höger eller längst ner på varje sida.
Huvuddelen av de bilder och filmer som nu finns på Bildsidan har skickats in av Hans Andreasson. Det skulle vara en stor fördel för alla medlemmar om du som har liknande bilder skickar in dem så att alla får ta del av dem. Om det gäller ett fåtal bilder gör du det genom att fylla i bildformuläret. Gäller det många kan du prova att maila dem till Mail till webbredaktionen.
Mycket nöje!
Bengt Palmgren