Därför försvann sopstationen

Som alla nu vet försvann återvinningsgården på Hovenäset veckan före nyår. Hur kunde detta ske utan att någon information lämnats till de boende på Hovenäset eller till Hovenäsets Intresseförening?
Efter kontakter med ansvariga på Sotenäs kommun har vi fått det beslutsunderlag som finns, daterat den 28 december 2016. Så här beskriver kommunen orsaken till sitt agerande:

”Håkan Johansson en av ägarna till fastighet 1:420 (Hovenäs vandrarhem) ringde till kommunen och berättade att transporterna över fastigheten, nedskräpningen runt återvinningsgården samt tömningen av glasbehållarna är så störande för deras verksamhet att de kommer sätta upp en grind vid infarten till deras fastighet. Det medför att möjligheten för transporter med bil och lastbil till och från återvinningsgården försvinner.” 
Läs hela meddelandet här. (Två sidor).

Eftersom kommunens handläggare i samband med Sotenäs kommuns försäljning av vandrarhemmet glömde att bevaka rätten till fri infart till kommunens tomt genom ett servitut har man nu försatt sig i en ohållbar situation.
Det är ändå anmärkningsvärt att en enskild tjänsteman i Sotenäs kommun, omedelbart – och utan att kontakta berörda parter – fattar ett strategiskt viktigt beslut som allvarligt försämrar samhällsservicen på Hovenäset. Ännu mer anmärkningsvärt blir det då det visar sig att kommunens politiker inte kände till beslutet. Trots att de nu har hela bilden klar för sig har de inte tagit några som helst initiativ för att rätta till misstaget.
Hovenäsets Intresseförening arbetar på att få till stånd ett möte med ansvariga i kommunen för att ställa följande frågor:
Vad gör nu Sotenäs kommun för att säkra tillfarten till sin egen tomt? Kommer man att i efterhand begära ett servitut för att säkra tillfarten till tomten? Kommer man att anlägga en ny infart till fastigheten? Kommer återvinningsgården att snarast återkomma på sin tidigare plats? Söker man annan lämplig plats i Hovenäset? Kommer parkeringsplatserna att säkras på den aktuella tomten även om återvinningsgården får en annan plats i samhället?
Detta är en sammanfattning. Läs här en längre text som förklarar hela sammanhanget.
Bengt Arne Ljung, ordförande

Nutida Bildarkiv?

Om du inte har förmånen att vara bosatt på Hovenäset kanske du ändå vill ha en känslomässig länk till samhället du längtar till? Du vill kanske se det ur nya vinklar, få glimtar av det i olika väderlekar, vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika årstider? Över 90 personer har upptäckt att man kan göra det genom föreningens Instagram-konto. Sök efter ”hovintresse” på Instagram i din mobila enhet och gå med, så kommer du att hitta en bildberättelse om Hovenäset just nu.

Vill du bidra med en egen bild?
I Instagram:
1. klicka på symbolen för papperssvalan uppe i högra hörnet
2. klicka på ”+ Nytt meddelande” längst ner
3. sök ”hovintresse”
4. klicka på bildsymbolen till vänster om meddelandefönstret längst ner
5. välj en bild från något av dina album i din mobila enhet
6. (skriv eventuellt en text) och skicka

På detta sätt kan du medverka till ett nutida bildarkiv över Hovenäset.
Tänk på att bilden inte ska vara av privat natur utan ge din version av samhället. Ett urval av de inskickade bilderna kommer att publiceras i föreningens Instagram-flöde.
Bengt Palmgren

 

80% vill ha Hovenäset

Stefan Mellgren på Sotenäs kommun fick idag en förteckning över de personer som vill ändra postadress från Kungshamn till Hovenäset. Det var Bengt-Arne Ljung, ordförande i Hovenäsets Intresseförening, som överlämnade den digra luntan med svaren från de fast boende i 118 fastigheter. 80% av dem vill att postadressen ska vara Hovenäset.
Läs följebrevet till förteckningen som nu går till Post Nord. Läs också om bakgrunden till att kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-07 fattade ett beslut som tillstyrkte Intresseföreningens förslag och föreslog att kommunfullmäktige ska tillstyrka att Hovenäset ska få egen postadress.
Bengt Palmgren

Bohusläningen om sopfadäsen

Igår den 30 december, kl 15.50 publicerade Bohuslänningen en artikel om den försvunna sopstationen på Hovenäset.
Bengt Palmgren

Postadress Hovenäset

Ett medborgarförslag om att Hovenäset skulle bli egen postort lämnades in till Sotenäs kommun i mars 2015. Det registrerades den 11 mars med diarienummer KA 2015/199.
Posten i Kungsham meddelade att man inte motsatte sig en ändring och markerade vilka fastigheter och vilket område som skulle omfattas av ändringen. Ärendet skulle därefter tas upp på ett kommunfullmäktigemöte, men lades på hög och inget hände. Efter påstötningar från mig har slutligen 2016-12-07 ett beslut fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott som tillstyrker förslaget och föreslår att kommunfullmäktige ska tillstyrka att Hovenäset ska få egen postadress. Läs beslutet här (bläddra till sidan 22).
PostNord önskar nu ett majoritetsbeslut av de fastboende på Hovenäset som blir påverkade av det nya postområdet Hovenäset. Totalt ska över 110 hushåll kontaktas.
Jag går därför just nu runt och pratar med alla berörda och lämnar över en blankett där var och en som är folkbokförd på berörd fastighet skall underteckna och svara om man är villig att byta postort från Kungshamn till Hovenäset eller inte.
Bengt-Arne Ljung, ordförande

Cykla till Kungshamn

Att få till stånd en cykelväg utefter Hallindenvägen mellan Hovenäset och Kungshamn via Trafikverket uppges ligga minst 10 år bort i tiden.
Hovenäsets Intresseförening har därför begärt att Trafikverket ska utreda möjligheterna att åstadkomma tidsbegränsade, preliminära lösningar. Ärendet ligger hos Trafikverket Väst med ärendenummer 354316 och handläggs av Tomas Bergbom.
Hovenäsets Intresseförening och Johannesviks camping vill parallellt med detta samverka för att åstadkomma cykelvägar i skogspartiet mellan Hovenäset och Kungshamn. Vi vill att Sotenäs kommun ska utreda möjligheterna att – som en tidsbegränsad, preliminär lösning – personer ska tillåtas att samtidigt cykla och promenera/löpa på de elljusspår som finns mellan Johannesviks camping och Kungshamn. Se karta i det bifogade brevet.
En undertecknad begäran har 2016-11-29, gemensamt av Hovenäsets Intresserförening och Johannesviks camping, lämnats in till Staffan Karlander vid Kultur och Fritid på Sotenäs kommun. Ärendet har fått Dnr UN 2016/119.
Bengt Palmgren

 

 

Försenad fiber.3

Än en gång har vi väl alla för ett tag sedan fått ett mail från Telia där man meddelar att installationen av fiber på Hovenäset kommer att bli försenad. Enligt Eltel Networks projektledare för vårt område, Peter Schröder, beror det nu enbart på att Trafikverket ligger ca fyra månader efter med sin handläggning av ärenden för tillstånd att gräva i deras gator. De äger Hovenäsevägen, Resovägen, Lerdalsvägen och Hallindenvägen och Eltel kan inte starta grävningen där förrän de har fått tillstånd. Peter Schröder räknar nu med att inkoppling kommer att ske i april 2017.
Eltel är ju inga nybörjare. Man kan ju fundera på om de inte borde ha känt till de långa handläggningstiderna och lagt in sin ansökan betydligt tidigare.
I vilket fall kan den som vill ha mera information antingen maila på FTTH-UDD@eltelnetworks.se eller ringa 010-4510643.
Bengt Palmgren

 

Vad händer med Spruthuset?

Som ni vet har Intresseföreningen fått hyra Spruthuset som arbetslokal för 100 kronor om året i 10 år och med 3 års löpande förlängning därefter. Vi hade förväntat oss att kommunen skulle tömma lokalerna och ta bort utrustningen för offentlig toalett, men så har inte skett.
Avsikten är ju att lokalen ska kunna användas som arbetslokal för styrelsens och olika arbetsgruppers möten, för Bildarkivet, för förvaring av föreningens handlingar, m m. På bilderna syns i vilket skick lokalerna är i idag.

IMG_0960.BIMG_0967.BVi har låtit byggkalkylföretaget Tiason i Kungshamn  beräkna kostnaderna för upprustning av lokalen så att den blir användbar. Om allt arbete skulle utföras av hantverkare skulle summan sluta på omkring 450.000 kronor. Vissa åtgärder måste utföras av behöriga installatörer som el, vvs, uppvärmning och liknande, men annat kan vi göra själva, t ex snickeriarbeten, isolering och målning. Ju mera vi gör själva desto lägre blir totalkostnaden. Därför är en första arbetsdag inplanerad till den 14 april 2017, då vi hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till.
Under tiden söker vi pengar för renoveringen. Hittills har en ansökan till Thordénstiftelsen lämnats in. Ansökningar till Boverket och Sotenäs kommuns anläggningsstöd står näst på tur. Därefter kan ansökningar till EU-projektet LEADER och eventuellt till Allmänna Arvsfonden bli aktuella.
Ambitionen är att så stor del av upprustningskostnaden som möjligt ska täckas av externa bidrag, men det fattades ju ett beslut på senaste årsmötet att föreningen även kan använda pengar från den egna kassan.
Det här tar tid – besked om vissa av bidragen kommer först i maj 2017 med villkoret att arbetet i så fall inte får inledas förrän då.
Oavsett om vi blir framgångsrika eller inte med ansökningar om bidrag får vi ställa in oss på att eget arbete och bidrag från egen kassa är något vi måste ta till för att få en användbar lokal.
Följ utvecklingen på sidan om Spruthuset.
Bengt Palmgren

Försenad fiber.2

Vi verkar vara många som har fått information från Telia om att vår fiberanslutning ska kopplas in under de närmaste veckorna. Vid ett samtal med Eltel Networks projektansvarige för Hovenäset, Peter Schröder, visar det sig att något har trasslat till sig hos Telia vad gäller informationen om tiderna för inkoppling. Tyvärr blir det inte så snart som Telia anger.
Enligt Peter har man nu fått loss resurser från Hunnebo och ska påbörja grävande och förberedelse för framdragningar till tomtgränser på Hovenäset nu på måndag, den 17 oktober.
Därefter är Eltel beroende av Trafikverket som måste ge klartecken innan man kan gå vidare. Trafikverket har tyvärr stora förseningar i sin handläggning och det finns risk för att Eltel blir stående fram till december innan man kan börja koppla in fibernätet. Man håller dock nära kontakt med Trafikverkets lokala representant för området.
Eltel undersöker just nu vad som har gått fel med Telias information.
Bengt Palmgren

Tomma gator

Enligt de ursprungliga planerna skulle grävande och installation av fiber på Hovenäset ha påbörjats i slutet av augusti. En vecka in i oktober syns fortfarande inte ett spår av grävmaskiner eller liknande på våra gator. Vid kontakt med Eltel Networks projektledare för Hovenäset, Peter Schröder, beror förseningen fortfarande på problem i Hunnebo. Om vi ska kunna se Karl-Bertil Jonssons julafton och Nyårskonserten från Wien genom nya fina fiberanslutningar börjar det bli bråttom! Vi bevakar utvecklingen ….
Bengt Palmgren