Inlägg

Fritt fram för fiber

Eltel Networks som på uppdrag av Telia Öppen fiber genomför installationen av fiber i Hovenäset har nu – äntligen – fått tillstånd att gräva i de gator som Trafikverket ansvarar för. Platschefen Viktor Larsson meddelade idag den goda nyheten.
I början av nästa vecka kommer man att påbörja grävningsarbeten på Hovenäsvägen och Resovägen vilket möjliggör inkopplingen till Hovenäsets telefonstation som kommer att vara knutpunkten i hela fibernätet.
Projektledaren, Peter Schröder, beräknar att inkoppling kommer att ske under perioden mitten av mars till mitten av april månad.
Spruthuset ligger på kommunens tomt som är ett allmänt markområde och har inte haft någon postadress. När Telia Öppen fiber och Eltel Networks bestämde att alla fastigheter i Hovenäset skulle få fiber framdraget till tomtgränsen så räknade man därför inte med Spruthuset.
Glädjande nog har Eltel Networks nu fattat beslutet att ta den extrakostnad det innebär att i efterhand dra fram fiber till Spruthuset (= till tomtgränsen vid byggnaden).
På bilden ovan ser ni gänget, i en av byggfuttarna på fotbollsplanen, som gräver hos oss (klicka på bilder för att se vad de heter).
Bengt Palmgren

Föreningen på kartan

Förberedelserna för att göra Spruthuset till Intresseföreningens högkvarter pågår. Fastigheten har tilldelats adressen Resovägen 2 och man kan numera kan se Hovenäsets Intresseförening markerat på Spruthuset om man går in på Google Maps eller på Apples kartapp över Hovenäset.
För att bekosta renoveringen av fastigheten har vi två möjligheter.
1. En ansökan om finansiering av renoveringskostnaderna har lämnats in till Boverket på sammanlagt 261.000:- Dessutom kommer vi att söka 113.00:- från Sotenäs kommuns anläggningsstöd när budgeten för det är fastställd. Intresseföreningen får bidra med eget arbete och 50.000:- från egen kassa. Besked kommer i maj. Se preliminär ritning.
2. Om vi får avslag från Boverket är vi hänvisade att göra en enklare renovering med mera eget arbete och större insats av eget kapital.
I båda fallen är en förutsättning att medlemmar hjälper till med byggnadsarbete. Ett första datum att komma ihåg är den 14 april då vi hjälps åt att riva ut kommunens utrustning. Se även tidigare inlägg om Spruthuset.
Bengt Palmgren

Därför försvann sopstationen

Som alla nu vet försvann återvinningsgården på Hovenäset veckan före nyår. Hur kunde detta ske utan att någon information lämnats till de boende på Hovenäset eller till Hovenäsets Intresseförening?
Efter kontakter med ansvariga på Sotenäs kommun har vi fått det beslutsunderlag som finns, daterat den 28 december 2016. Så här beskriver kommunen orsaken till sitt agerande:

”Håkan Johansson en av ägarna till fastighet 1:420 (Hovenäs vandrarhem) ringde till kommunen och berättade att transporterna över fastigheten, nedskräpningen runt återvinningsgården samt tömningen av glasbehållarna är så störande för deras verksamhet att de kommer sätta upp en grind vid infarten till deras fastighet. Det medför att möjligheten för transporter med bil och lastbil till och från återvinningsgården försvinner.” 
Läs hela meddelandet här. (Två sidor).

Eftersom kommunens handläggare i samband med Sotenäs kommuns försäljning av vandrarhemmet glömde att bevaka rätten till fri infart till kommunens tomt genom ett servitut har man nu försatt sig i en ohållbar situation.
Det är ändå anmärkningsvärt att en enskild tjänsteman i Sotenäs kommun, omedelbart – och utan att kontakta berörda parter – fattar ett strategiskt viktigt beslut som allvarligt försämrar samhällsservicen på Hovenäset. Ännu mer anmärkningsvärt blir det då det visar sig att kommunens politiker inte kände till beslutet. Trots att de nu har hela bilden klar för sig har de inte tagit några som helst initiativ för att rätta till misstaget.
Hovenäsets Intresseförening arbetar på att få till stånd ett möte med ansvariga i kommunen för att ställa följande frågor:
Vad gör nu Sotenäs kommun för att säkra tillfarten till sin egen tomt? Kommer man att i efterhand begära ett servitut för att säkra tillfarten till tomten? Kommer man att anlägga en ny infart till fastigheten? Kommer återvinningsgården att snarast återkomma på sin tidigare plats? Söker man annan lämplig plats i Hovenäset? Kommer parkeringsplatserna att säkras på den aktuella tomten även om återvinningsgården får en annan plats i samhället?
Detta är en sammanfattning. Läs här en längre text som förklarar hela sammanhanget.
Bengt Arne Ljung, ordförande

Nutida Bildarkiv?

Om du inte har förmånen att vara bosatt på Hovenäset kanske du ändå vill ha en känslomässig länk till samhället du längtar till? Du vill kanske se det ur nya vinklar, få glimtar av det i olika väderlekar, vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika årstider? Över 90 personer har upptäckt att man kan göra det genom föreningens Instagram-konto. Sök efter ”hovintresse” på Instagram i din mobila enhet och gå med, så kommer du att hitta en bildberättelse om Hovenäset just nu.

Vill du bidra med en egen bild?
I Instagram:
1. klicka på symbolen för papperssvalan uppe i högra hörnet
2. klicka på ”+ Nytt meddelande” längst ner
3. sök ”hovintresse”
4. klicka på bildsymbolen till vänster om meddelandefönstret längst ner
5. välj en bild från något av dina album i din mobila enhet
6. (skriv eventuellt en text) och skicka

På detta sätt kan du medverka till ett nutida bildarkiv över Hovenäset.
Tänk på att bilden inte ska vara av privat natur utan ge din version av samhället. Ett urval av de inskickade bilderna kommer att publiceras i föreningens Instagram-flöde.
Bengt Palmgren

 

Hovenäset minskar

Statistiska Centralbyrån, SCB, har hittills publicerat uppgifter om invånarantalet i småorter vart femte år. Nya siffror för 2015 skulle ha kommit den 19 december, men nu har man ändrat så att Hovenäset inte längre finns som småort, utan ingår i Kungshamn.
För att kunna se hur många som bor på Hovenäset får man istället använda sig av SCB:s Nyckelområden, som kommuner kan prenumerera på. Från Sotenäs kommun har vi fått uppgifter om Hovenäset och området runt omkring. Se karta med ungefärliga gränser och en tabell över antal invånare per 31/12  sedan 1986.
2015 fanns det 166 permanent boende (mantalsskrivna) personer i Hovenäset city (område 1300 på kartan). Observera att det är oklart vart fastigheterna på Lerdalsvägen räknas.
I Stor-Hovenäset med förorterna Rinnane, Johannesvik och Stavsäng (område 1402 på kartan) bodde det vid samma tidpunkt 38 personer.
Invånarantalet har alltså konstant sjunkit sedan toppåret 1987. Nya siffror för 2016 kommer i mars 2017.
Föreningen arbetar med att få fram siffror på hur många personer som bor på Hovenäset om man räknar in dem som bara tillbringar en del av året i samhället.
Bengt Palmgren

Postadress Hovenäset

Ett medborgarförslag om att Hovenäset skulle bli egen postort lämnades in till Sotenäs kommun i mars 2015. Det registrerades den 11 mars med diarienummer KA 2015/199.
Posten i Kungsham meddelade att man inte motsatte sig en ändring och markerade vilka fastigheter och vilket område som skulle omfattas av ändringen. Ärendet skulle därefter tas upp på ett kommunfullmäktigemöte, men lades på hög och inget hände. Efter påstötningar från mig har slutligen 2016-12-07 ett beslut fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott som tillstyrker förslaget och föreslår att kommunfullmäktige ska tillstyrka att Hovenäset ska få egen postadress. Läs beslutet här (bläddra till sidan 22).
PostNord önskar nu ett majoritetsbeslut av de fastboende på Hovenäset som blir påverkade av det nya postområdet Hovenäset. Totalt ska över 110 hushåll kontaktas.
Jag går därför just nu runt och pratar med alla berörda och lämnar över en blankett där var och en som är folkbokförd på berörd fastighet skall underteckna och svara om man är villig att byta postort från Kungshamn till Hovenäset eller inte.
Bengt-Arne Ljung, ordförande

Beslut om Vandrarhemmet

Sedan starten 2011, då Solbacken LTH AB köpte fastigheten 1:420 av kommunen, har antalet gäster tredubblats – men inte intäkterna. För att öka lönsamheten planerar man att öka antalet lägenheter från två till åtta och bara låta en mindre del vara klassiskt vandrarhem. Lägenheterna är inte avsedda för permanent boende utan för tillfällig uthyrning. Verksamheten ska även fortsättningsvis vara inriktad mot turism.
I september 2015 lämnade ägarna till Solbacken in en ansökan om bygglov. Denna avslogs av byggnadsnämnden med motiveringen att tomten i detaljplanen var avsedd för allmänt ändamål (trots att kommunen sålt fastigheten med vandrarhem som verksamhet). Ägarna har i mars 2016 lämnat in en ansökan om att få detaljplanen ändrad till ett ändamål som tillåter vandrarhem och bostäder. 2016-10-20 tog Byggnadsnämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen att bland annat godkänna planändringen samt att sälja norra delen av fastigheten 1:252 till Solbacken samt sälja en del av 1:420 mot Klockaregatan som kommunen äger.
Enligt en av ägarna, Thomas Eriksson, var det kommunen som förslog att de kunde få köpa den tomtdelen. Solbacken nämner ett förvärv av norra delen av 1:252 i sin ansökan om planändring och motiverar sitt intresse för att köpa tomten med att de då ”får ett större område som kan projekteras till fler fastigheter och skapa en bättre lösning för området (vilket idag är problem med tillgängligheten till den avstyckade tomt som sotenäs äger)”.
Kommunstyrelsen har i går beslutat att detaljplanen för Vandrarhemmet ska ändras från allmänt ändamål till ändamål för vandrarhem och bostad. Däremot avslog man Solbackens begäran om att få köpa norra delen av 1:252 och tillägger i beslutet att framkomligheten till miljöstationen ska säkras.
Att göra en ändring i detaljplanen beräknas ta ca två år. I och med att detaljplanen ändras kan Solbacken förnya sin bygglovsansökan. Gör man det kommer den södra och östra fasaden att se annorlunda ut än idag.
Bengt Palmgren

Försenad fiber.3

Än en gång har vi väl alla för ett tag sedan fått ett mail från Telia där man meddelar att installationen av fiber på Hovenäset kommer att bli försenad. Enligt Eltel Networks projektledare för vårt område, Peter Schröder, beror det nu enbart på att Trafikverket ligger ca fyra månader efter med sin handläggning av ärenden för tillstånd att gräva i deras gator. De äger Hovenäsevägen, Resovägen, Lerdalsvägen och Hallindenvägen och Eltel kan inte starta grävningen där förrän de har fått tillstånd. Peter Schröder räknar nu med att inkoppling kommer att ske i april 2017.
Eltel är ju inga nybörjare. Man kan ju fundera på om de inte borde ha känt till de långa handläggningstiderna och lagt in sin ansökan betydligt tidigare.
I vilket fall kan den som vill ha mera information antingen maila på FTTH-UDD@eltelnetworks.se eller ringa 010-4510643.
Bengt Palmgren

 

Nu grävs det

Under denna vecka har man börjat gräva på vissa gator på Hovenäset, bland annat på Björnemyrsvägen. Den som inte är på plats men vill se hur det hela framskrider kan gå in och bläddra ner till Bildgalleri > Fiberanslutning 2016, där vi successivt lägger upp bilder. Ni kan också följa arbetet på föreningens Instagramkonto ”hovintresse”.
Hör gärna av er om ni har information som kan vara av intresse för alla!
Bengt Palmgren

 

Tomma gator

Enligt de ursprungliga planerna skulle grävande och installation av fiber på Hovenäset ha påbörjats i slutet av augusti. En vecka in i oktober syns fortfarande inte ett spår av grävmaskiner eller liknande på våra gator. Vid kontakt med Eltel Networks projektledare för Hovenäset, Peter Schröder, beror förseningen fortfarande på problem i Hunnebo. Om vi ska kunna se Karl-Bertil Jonssons julafton och Nyårskonserten från Wien genom nya fina fiberanslutningar börjar det bli bråttom! Vi bevakar utvecklingen ….
Bengt Palmgren